Hadis Prediktif Pembunuhan 'Usman bin 'Affan (Analisis Sosio-Historis)

Muhammad Anshori, Al Makin, Nurul Hak

Abstract


Predictive Hadith on the Murder of 'Uṡmān Bin 'Affān (Socio-Historical Analysis)

This paper analyzes the predictive hadith of the murder of ‘Uṡmān ibn ‘Affān by using a socio-historical approach. Hadith as a source of Islamic teachings can’t be separated from the language that used by the Prophet. Among the forms of language that used in the hadith is prediction. Prophet often predict an event that will occur after his death, among of that was the murder of ‘Uṡmān. From the several books of hadith, only al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain by al-Ḥākim (321-405 AH./933-1012 M.) explicitly narrated that hadith. The important question that will be answered in this paper is how the authenticity of the isnād (chain of transmitters) and the understanding of the predictive hadith about the murder of ‘Uṡmān? The authenticity of the predictive hadith can’t be said to be valid (ṣaḥīḥ), because there is a narrator who are considered less credible (gairu ṡiqah). The classical method of hadith criticism must be assisted by new scientific disiplines, so the hadith can be understandood comprehensively. By using the socio-historical approach and the theory of hadith criticism, this paper proves that the predictive hadith about the murder of ‘Uṡmān is considered valid (ṣaḥīḥ), because it is supported by historical data. Therefore, the predictive hadith of the murder of ‘Uṡmān can be justified for its authenticity accoding to socio-historical analysis


Keywords


Authenticity; Predictive Hadith; ‘Uṡmān; Socio-Historical.

Full Text:

PDF

References


‘Ijlī, Abū al-Ḥasan Aḥmad bin ‘Abdullāh bin Ṣāliḥ al-‘Ijlī, Tārīkh al-Ṡiqāt, ditaḥqīq oleh ‘Abd al-Mu’ṭī al-Qal’ajī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1405 H/1984 M.

‘Īsā bin Ibrāhīm, Faqad Jā’a Asyrāṭuhā: ‘Alāmāt al-Sā’ah al-Ṣugrā wa al-Kubrā, Riyāḍ: Dār Ṭawīq li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1426 H/2005 M.

‘Īsy, Yūsuf Al-Daulah al-Umawīyah wa Aḥdāṡ allatī Sabaqathā wa Mahhadat lahā, Ibtidā’an min Fitnaḥ ‘Uṡmān, Beirut: Dār al-Fikr, cet-V, 1419 H/1998 M. edisi bahasa Indonesia, Dinasti Umawiyah, trj. Imam Nurhidayat dan Muhammad Khalil, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet-II, 2013 M.

Abū al-Khail, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Ṣāliḥ, Tārīkh al-Khulafā’ al-Rāsyidīn, Mesir: Dār al-Hady al-Nabawī dan Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1430 H/2009 M.

Abū Zahw, Muḥammad Al-Ḥadīṡ wa al-Muḥaddiṡūn, Mesir: al-Maktabah al-Taufīqīyah li al-Ṭab’i wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.th.

Ājurrī, Abū Bakar Muḥammad bin al-Ḥusain al-Ājurrī, Kitāb al-Syarī’ah, ditaḥqīq oleh ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Sulaimān al-Damījī, J-IV, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, cet-II, 1420 H/1999 M.

Amīn, Aḥmad Ḍuḥā al-Islām, J-III, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrīyah, cet-VII, t.th.

Anshori, Muhammad, “Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣāl al-Sanad)”, dalam Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2.

__________ “Ketersambungan Sanad dalam Periwayatan Hadis: Analisis terhadap Hadis Mu’allal”, dalam M. Alfatih Suryadilaga (ed), Ilmu Sanad Hadis (Yogyakarta: Idea Press, cet-I, 2018).

Aṣfahānī, Abū Nu’aim Aḥmad bin ‘Abdullāh al-Aṣfahānī, Ḥilyah al-Auliyā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’, ditaḥqīq oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, J-I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-IV, 1432 H/2010 M.

Būṭī, Muḥammad Sa’īd Ramaḍān, Fiqh al-Sīrah al-Nabawīyah ma’ Mūjaz li Tārīkh al-Khilāfah al-Rāsyidah, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-IV, 1417 H/1997 M.

Dāwūdī, Syams al-Dīn Muḥammad bin ‘Alī bin Aḥmad, Ṭabaqāt al-Mufassirīn, J-I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1403 H/1983 M.

Gaḍbān, Munīr Muḥammad Al-Masīrah al-Islāmīyah li Jīl al-Khilāfah al-Rāsyidah: ‘Alī Ibn Abī Ṭālib, J-VI, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1436 H/2015 M.

Gottschalk, Louis, Understanding History: A Primer of Historical Method, New York: Alfred A. Knopf, 1956.

Ḥākim, Abū ‘Abdullāh Muhammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Ḥamdawaih bin Nu’aim bin al-Ḥakam al-Ḍabbī al-Tahmānī al-Naisābūrī, Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain, ditaḥqīq oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, J-III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1411 H/1990 M.

Ḥujailān, ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad bin ‘Abdullāh, Miqdār al-‘Adad allażī Tan’aqidu bihi Ṣalāh al-Jumu’ah, Beirut: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1427 H.

Ibn ‘Abd al-Barr, Abu ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Barr al-Namarī al-Qurṭubī, Al-Istī’āb fī Ma’rifah al-Aṣḥāb, ditaḥqīq oleh ‘Ādil Mursyid, Yordania: Dār al-A’lām, cet-I, 1423 H/2002 M.

Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Ḥātim Muḥammad bin Idrīs al-Taimī al-Ḥanẓalī al-Rāzī, Al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, ditaḥqīq oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-II, 1432 H/2010 M.

Ibn al-‘Imād, Syihāb al-Dīn Abū al-Falāḥ ‘Abd al-Ḥayy bin Aḥmad bin Muhammad al-Dimasyqī, Syażarāt al-Żahab fī Akhbār man Żahab, ditaḥqīq oleh ‘Abd al-Qādir al-Arnā’ūṭ dan Maḥmūd al-Arnā’ūṭ, J-IV, Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, cet-I, 1410 H/1989 M.

Ibn al-Aṡīr, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin al-Aṡīr al-Jazarī, Usd al-Gābah fī Ma’rifah al-Ṣaḥābah, ditaḥqīq oleh Khālid Ṭarṭūsī, J-III, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1427 H/2006 M.

Ibn al-Jauzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī bin Aḥmad bin al-Jauzī, Al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Mulūk wa al-Umam, ditaḥqīq oleh Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā dan Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1412 H./1992 M.

___________Kitāb al-Mauḍū’āt, ditaḥqīq oleh ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad ‘Uṡmān, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-II, 1403 H/1983 M.

Ibn Hajar, Syihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī al-Miṣrī, Lisān al-Mīzān, ditaḥqīq oleh ‘Abd al-Fattāḥ Abū Guddah, Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmīyah, 1421 H/2002 M.

__________ Tahżīb al-Tahżīb, ditaḥqīq oleh Ibrāhīm al-Zaibaq dan ‘Ādil Mursyid, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, t.th.

__________Al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah, ditaḥqīq oleh ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd dan ‘Alī Muḥammad Mu’awwaḍ, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-IV, 2010 M.

__________Taqrīb Tahżīb, ditaḥqīq dan dita’līq oleh Abū al-Asybāl Ṣagīr Aḥmad Syāgif al-Bākistānī, Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.th.

Ibn Ḥamzah, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Kamāl al-Dīn al-Ḥusainī al-Ḥanafī al-Dimasyqī, Al-Bayān wa al-Ta’rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīṡ al-Syarīf, Beirut: Dār al-Ṡaqāfah al-Islāmīyah, t.th.

Ibn Kaṡīr, ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, ditaḥqīq oleh ‘Abdullāh bin Abd al-Muḥsin al-Turkī, Madinah: Dār al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-‘Arabīyah wa al-Islāmīyah, cet-I, 1418 H/1998 M.

Ibn Manjawaih, Abū Bakar Aḥmad bin ‘Alī bin Manjawaih al-Aṣbahānī, Rijāl Ṣaḥīḥ Muslim, ditaḥqīq oleh Yaḥyā al-Laiṡī, Beirut: Dār al-Ma’rifah, cet-I, 1407 H/1987 M.

Ibn Qani’, Abū al-Ḥusain ‘Abd al-Bāqī bin Qāni’, Mu’jam al-Ṣaḥābah, ditaḥqīq oleh Abū ‘Abd al-Raḥmān Ṣalāḥ bin Sālim al-Miṣrātī, Ṣuday-Kardam: Maktab al-Garbā’ al-Aṡarīyah, t.th.

Ibn Sa’ad, Muḥammad bin Sa’ad bin Manī’ al-Hāsyimī al-Baṣrī, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, ditaḥqīq oleh Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1410 H/1990 M.

Ibn Taimīyah, Taqīy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimīyah al-Ḥarrānī, ‘Ilm al-Ḥadīṡ, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-II, 1409 H/1989 M.

Ibrāhīm bin ‘Abdullāh, Al-Ittiṣāl wa al-Inqiṭā’, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, cet-I, 1426 H/2005 M.

Idrīsī, ‘Abd al-Wāḥid Idrīs al-Idrīsī, Fiqh al-Fitan: Dirāsah fī Ḍau’ Nuṣūṣ al-Waḥy al-Mu’ṭayāt al-Tārīkhīyah li Salaf al-Ummah, Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-II, 1431 H/2010 M.

Ismā’īl, Sya’bān Muḥammad, Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī: Marāḥiluhu wa Maṣādiruhu, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1436 H/2015 M.

Kalābāżī, Abū Naṣr Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusain, Rijāl Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ditaḥqīq oleh Yaḥyā al-Laiṡī, Beirut: Dār al-Ma’rifah, cet-I, 1407 H/1987 M.

Karim, Abdul, “Tragedi Pembunuhan Khalifah ‘Usman bin Affan: Melacak Sejarah Munculnya Aliran Teologi dalam Islam’, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 3. No. Juni 2015.

Khālid, Muḥammad Khālid, Rijāl Ḥaula al-Rasūl, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-III, 1427 H/2006 M.

Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj, Uṣūl al-Ḥadīṡ: ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-III, 1395 H/1967 M.

Khuḍair, ‘Abd al-Karīm bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Raḥmān, Taḥqīq al-Ragbah fī Tauḍīḥ al-Nukhbah, Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.th.

Kubaisī, ‘Iyādah Ayyūb, Ṣaḥābah Rasūlillāh fī al-Kitāb wa al-Sunnah, Damaskus: Dār al-Qalam li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1407 H/1986 M.

Maqdisī, Abū al-Faḍl Muḥammad bin Ṭāhir bin Aḥmad al-Maqdisī, Tażkirah al-Ḥuffāẓ, ditaḥqīq oleh Ḥāmid ‘Abdullāh al-Maḥallāwī al-Tamīmī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-1433 H./2012 M.

Nabhānī, Yūsuf bin Ismā’īl,‘Alāmāt Qiyām al-Sā’ah: al-Ṣugrā wa al-Kubrā, ditaḥqīq oleh Bassām ‘Abd al-Wahhāb al-Jābī, Beirut: Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1412 H/1992 M.

Najjār, ‘Abd al-Wahhāb, Al-Khulafā’ al-Rāsyidūn, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Daulīyah, cet-III, 1430 H/2009 M.

Nawawī, Muḥy al-Dīn Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, Tahżīb al-Asmā’ wa al-Lugāt, ditaḥqīq oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1428 H/2007 M.

___________Irsyād Ṭullāb al-Ḥaqāiq ilā Ma’rifati Sunan Khairi al-Khalāiq, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-Tarjamah, cet-I, 1434 H/2013 M.

Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, Qawā’id al-Taḥdīṡ min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, t.th.

Raimī, Abū ‘Abd al-Salām Ḥasan bin Qāsim al-Ḥasanī al-Salafī, Irsyād al-Barīyah ilā Syar’īyah al-Intisāb li al-Salafīyah wa Daḥḍ al-Syubah al-Bid’īyah, Ṣan’ā’: Dār al-Āṡār, cet-II, 1426 H/2005 M.

Ṣallābī, ‘Alī Muḥammad, Al-Daulah al-Umawīyah: ‘Awāmil al-Izdihār wa Tadā’iyāt al-Inhiyār, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H/2007 M.

_________, Ṣafaḥāt Musyriqah min al-Tārīkh al-Islāmī, J-I, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H/2007 M.

__________Sīrah Amīr al-Mu’minīn: ‘Uṡmān Ibn ‘Affān Raḍiyallāhu ‘anhu: Syakhṣīyatuhu wa ‘Aṣruhu, Beirut: Dār al-Ma’rifah, cet-V, 1427 H/2006 M.

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar bin Muḥammad bin Sābiq al-Suyūṭī, Asbāb Wurūd al-Ḥadīṡ, ditaḥqīq oleh Ḥāmid ‘Abdullāh al-Maḥallāwī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1435 H/2014 M.

__________Al-La’ālī al-Maṣnū’ah fī al-Aḥādīṡ al-Mauḍū’ah, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.

__________Al-Nukat al-Badī’āt ‘alā al-Mau’ḍū’āt, ditaḥqīq oleh Muḥammad Sya’bān, Mesir: Dār Makkah al-Mukarramah, cet-I, 1425 H/2004 M.

Syaibānī, Abū ‘Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī al-Bagdādī, Faḍā’il al-Ṣaḥābah, ditaḥqīq oleh Waṣīyullāh bin Muḥammad ‘Abbās, J-I (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, cet-II, 1420 H/1999 M),

Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr al-Ṭabarī, Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk/Tārīkh al-Ṭabarī, ditaḥqīq oleh Nawāf al-Jarrāḥ, Beirut: Dār Ṣādir, cet-I, 1424 H/2003 M.

Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr al-Ṭabarī, Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk/Tārīkh al-Ṭabarī, ditaḥqīq oleh Nawāf al-Jarrāḥ, J-II, Beirut: Dār Ṣādir, cet-I, 1424 H/2003 M.

Tārīkh al-Khulafā’, ditaḥqīq oleh Wā’il Maḥmūd al-Syarqī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 2008),

Tuwaijirī, Ḥamūd bin ‘Abdullāh, Itḥāf al-Jamā’ah bimā Jā’a fī al-Fitan wa al-Malāḥim wa Asyrāṭ al-Sā’ah, Riyāḍ: Dār al-Ṣumai’ī li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1414 H.

Ulum, Muhammad Babul, Polemik Sunni-Syiah, Bandung: Jembar, cet-I, 2014.

Żahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz, Mīzān al-I’tidāl fī Naqd al-Rijāl, ditaḥqīq oleh ‘Alī Muḥammad Mu’awwad dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd, J-I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1416 H/1995 M.

_________, Tārīkh al-Islām wa Wafayāt Masyāhīr al-A’lām, ditaḥqīq oleh Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, J-II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, cet-I, 1426 H/2005 M.
DOI: http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2666

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Muhammad Anshori

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

INDEXED BY:

CrossrefMorarefGoogle ScholarDimensionsIndonesia One SearchAcademia.EduPKP IndexBASEfree web stats Al Quds's Visitors
Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.