Kesulitan Belajar pada Siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Dasar Negeri Inklusi BA 4

Maya Rahma Sarita, Ahmad Saufi Al-Hadisi, Bagus Setiawan

Abstract


This study aims to determine learning difficulties in students with special needs. The learning difficulties experienced by children are caused by the unstable psychological condition of the children. This study used a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. This research was conducted at Inclusion BA 4 Public Elementary School. The results of this study indicated that grade 3 ABK students at Inclusion BA 4 Public Elementary School had different learning difficulties. Among them are caused by slow learner disorders, hyperactivity, and intellectual disability.


Keywords


Learning Difficulties, Special Needs Children, Inclusive Education

Full Text:

PDF

References


Adawiiyah, Robii’atuil, Nuiruil Aiinii, and Wahyui Mauiliida Leiistarii. “STUiDIi KASUiS PEiiRAN SHADOW TEiiACHEiiR PADA BLEiiNDEiiD LEiiARNIiNG DIi SDIi AL- CHUiSNAIiNIi KLOPOSEiiPUiLUiH SUiKODONO.” Liintang Songo: Juirnal Peiindiidiikan 5, no. 2 (2022).

Amaliia, Nuieiiuil aiisyah dan diian riisky. “Peiimeiinuihan Hak Anak Beiirkeiibuituihan Khuisuis.” Stuideiints’ Diiffiicuiltiieiis at Eiileiimeiintary School iin Iincreiiasiing Liiteiiracy Abiiliity 4, no. 1 (2022): 1–12.

Ameiiliia, Wachyui. “Karakteiiriistiik Dan Jeiiniis Keiisuiliitan Beiilajar Anak Slow Leiiarneiir.” Juirnal Aiisyah : Juirnal Iilmui Keiiseiihatan 1, no. 2 (2016): 53–58. https://doii.org/10.30604/jiika.v1ii2.21.

Candra Pratiiwii, Jamiilah. “Seiikolah Iinkluisii Uintuik Anak Beiirkeiibuituihan Khuisuis: Tanggapan Teiirhadap Tantangan Keiideiipannya.” Prosiidiing Seiimiinar Nasiional Peiindiidiikan “Meiireiitas Suikseiis Puibliikasii Iilmiiah Biidang Peiindiidiikan Juirnal Beiireiipuitasii,” no. Noveiimbeiir (2015): 237–42.

Fadlii, Muihammad Riijal. “Meiimahamii Deiisaiin Meiitodeii Peiineiiliitiian Kuialiitatiif.” Huimaniika 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doii.org/10.21831/huim.v21ii1.38075.

Feiirnandeiis, Hoceiilayneii Pauiliino. “PARADIiGMA PEiiNDIiDIiKAN IiSLAM DALAM UiNDANG-UiNDANG SIiSDIiKNAS 2003” IiIi, no. 1 (2014): 139.

Fiiatii, Riina. “Analiisa Deiiteiiksii Diinii Keiisuiliitan Beiilajar Khuisuis Pada Anak Beiirkeiibuituihan Khuisuis Deiingan Peiimodeiilan Ceiirtaiinty Factor.” Prosiidiing SNATIiF Keii-6, 2019, 191–96.

Heiirawatii, Neiindeiin Iineiiui. “Peiindiidiikan Iinkluisiif.” EiiduiHuimaniiora | Juirnal Peiindiidiikan Dasar Kampuis Ciibiirui 2, no. 1 (2016): 1–6. https://doii.org/10.17509/eiih.v2ii1.2755.

Khaiiruin Niisa, Sambiira Mambeiila, and Luithfii Iisnii Badiiah. “Karakteiiriistiik Dan Keiibuituihan Anak Beiirkeiibuituihan Khuisuis.” Juirnal Abadiimas Adii Buiana 2, no. 1 (2018): 33–40. https://doii.org/10.36456/abadiimas.v2.ii1.a1632.

Luikiitasarii, Sasadara Wahyui, Bambang Suiteiing Suilasmono, and Adeii Iiriianii. “Eiivaluiasii Iimpleiimeiintasii Keiibiijakan Peiindiidiikan Iinkluisii.” Keiilola: Juirnal Manajeiimeiin Peiindiidiikan 4, no. 2 (2017): 121. https://doii.org/10.24246/j.jk.2017.v4.ii2.p121-134.

Maviiantii, and Riizka Harfanii. “Iimpleiimeiintasii Peiimbeiilajaran Peiindiidiikan Agama Iislam Bagii Siiswa Beiirkeiibuituihan Khuisuis (Stuidii Kasuis : SlB ‘Aiisyiiyah Teiimbuing).” Al-Uiluim: Juirnal Peiindiidiikan Iislam 1, no. 2 (2020): 93–103. https://doii.org/10.56114/al-uiluim.v1ii2.49.

Muih, Abduil Syahriil, and Uislan Uislan. “Eiivaluiasii Program Peiindiidiikan Iinkluisii Dii Seiikolah Dasar Abdii Kasiih Bangsa.” Muisamuis Jouirnal of Priimary Eiiduicatiion 2, no. 2 (2020): 102–12. https://doii.org/10.35724/muisjpeii.v2ii2.2536.

Noviita, Riita, Ruilly Chariitas Iindra Prahmana, Nuiruil Fajrii, and Muiliia Puitra. “Peiinyeiibab Keiisuiliitan Beiilajar Geiiomeiitrii Diimeiinsii Tiiga.” Juirnal Riiseiit Peiindiidiikan Mateiimatiika 5, no. 1 (2018): 18–29. https://doii.org/10.21831/jrpm.v5ii1.16836.

Nuigraha, Nuirlaeiila, Giida Kadariisma, and Wahyui Seiitiiawan. “Analiisiis Keiisuiliitan Beiilajar Mateiimatiika Mateiirii Beiintuik Aljabar Pada Siiswa SMP Keiilas VIiIi.” Jouirnal On Eiiduicatiion 01, no. 02 (2019): 323–34.

Nuirfadhiillah, Seiipty, Amaliita Aziiah Seiiptiiariinii, Miitamii Miitamii, and Deiiwii Iisnaniia Pratiiwii. “Analiisiis Keiisuiliitan Beiilajar Siiswa Beiirkeiibuituihan Khuisuis Slow Leiiarneiir Dii Seiikolah Dasar Neiigeiirii Ciipeiiteii 4.” Alsys 2, no. 6 (2022): 646–60. https://doii.org/10.58578/alsys.v2ii6.623.

Nuirjannah, Nuirjannah, Daniial Daniial, and Fiitriianii Fiitriianii. “Diiagnostiik Keiisuiliitan Beiilajar Mateiimatiika Siiswa Seiikolah Dasar Pada Mateiirii Opeiirasii Hiituing Biilangan Builat Neiigatiif.” DIiDAKTIiKA : Juirnal Keiipeiindiidiikan 13, no. 1 (2019): 68–79. https://doii.org/10.30863/diidaktiika.v13ii1.340.

Oktadiiana, Beiilla. “Analiisiis Keiisuiliitan Beiilajar Meiimbaca Peiirmuilaan Siiswa Keiilas IiIi Pada Mata Peiilajaran Bahasa Iindoneiisiia Dii Madrasah Iibtiidaiiyah Muinawariiyah Paleiimbang.” JIiP Juirnal Iilmiiah PGMIi 5, no. 2 (2019): 143–64. https://doii.org/10.19109/jiip.v5ii2.3606.

Riizka Amaliia. “Iimpleiimeiintasii Peiindiidiikan Teiirhadap Pola Keiibiiasaan Anak Beiirkeiibuituihan Khuisuis (Stuidii Kasuis Keiihiiduipan Seiiptii Anak Diiduiga Down Syndromeii Dii Duisuin Jeiitiis Deiisa Mororeiijo Keiic. Teiimpeiil Sleiiman Yogyakarta).” Goldeiin Ageii: Juirnal Iilmiiah Tuimbuih Keiimbang Anak Uisiia Diinii 4, no. 4 (2019): 19–26. https://doii.org/10.14421/jga.2019.44-03.

Suisiilowatii, Tiitii, Suitaryat Triisnamansyah, and Cahya Syaodiih. “Manajeiimeiin Peiindiidiikan Iinkluisii Dalam Meiiniingkatkan Muitui Peiindiidiikan.” JIiIiP - Juirnal Iilmiiah Iilmui Peiindiidiikan 5, no. 3 (2022): 920–28. https://doii.org/10.54371/jiiiip.v5ii3.513.

Syam, Jamiila. “Peiindiidiikan Beiirbasiis Iislam Yang Meiimandiiriikan Dan Meiindeiiwasakan.” EiiduiTeiich: Juirnal Iilmui Peiindiidiikan Dan Iilmui Sosiial 2, no. 2 (2016): 73–83.

Thamariia, Neiitty, and Uiniigarro eiit al. “Peiindiidiikan Iinkluisiif.” Jouirnal of Cheiimiical Iinformatiion and Modeiiliing 12 Suippl 1, no. 9 (2005): 1–29.

Vaii, Areiif, and Jeiirii Loreiinza. “Iimpleiimeiintasii Peiimbeiilajaran Peiinjas Adaptiif Pada Anak-Anak Keiibuituihan Khuisuis Dii Seiikolah Dasar Iinkluisiif.” Altiiuis: Juirnal Iilmui Olahraga Dan Keiiseiihatan 8, no. 1 (2019): 9–14. https://doii.org/10.36706/altiiuis.v8ii1.8243.

Wiinastuitii, Novii Wahyui, and Wahyui Noveiiraheiila. “Iinteiirveiinsii Psiikologiis Dalam Program Peiingajaran Iindiiviiduial (PPIi) Pada Siiswa Deiingan Keiisuiliitan Beiilajar Khuisuis.” Happiineiiss : Jouirnal of Psychology and Iislamiic Sciieiinceii 2, no. 1 (2018): 9–21.

Yuinaiinii, Norma. “Modeiil Peiimbeiilajaran Anak Beiirkeiibuituihan Khuisuis Dalam Seiittiing Peiindiidiikan Iinkluisii.” Jouirnal Of Eiileiimeiintary School Eiiduicatiion (JOuiEiiSEii) 1, no. 1 (2021): 18–25. https://doii.org/10.52657/jouieiiseii.v1ii1.1326.
DOI: http://dx.doi.org/10.29240/jpd.v7i1.6068

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Maya Sarita Rahma Sarita

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

INDEXED BY:

Crossref Moraref Google Scholar Indonesia One Search 

Ar-Riayah's Visitors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.